Slider

Zawodowcy Dolneg Śląska Bis

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Nazwa projektu: Zawodowcy Dolnego Śląska BIS

Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0010/23

Umowa o dofinansowanie FEDS.08.01-IZ.00-0010/23-00

Program: FEDS.00.00

Priorytet: FEDS.08.00 - Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku

Działanie: FEDS.08.01 – Dostęp do edukacji

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie trzech szkół: Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach – Technikum, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie- Technikum, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Legnicki oraz Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Lubiński.

  Diagnozy szkoły obejmują analizę całego ich środowiska, uczniów/uczennic, nauczycieli/ek, oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, potrzeb związanych z dostosowaniem pracowni kształcenia zawodowego do warunków panujących  w rzeczywistym środowisku pracy. W wyniku spotkań dyrekcji szkół z UPEMI wspólnie przeprowadzono diagnozę i ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, rozwoju umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, Al. w tym innych rozwiązań cyfrowych, rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego. Wciąż zmieniający się rynek pracy oraz nowe trendy gospodarcze i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wiedzy, wymuszają odpowiednie dostosowane programów i metod nauczania ze szczególnym zwróceniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności, o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Istotne w tym aspekcie jest również dokładne rozpoznanie oczekiwań pracodawców oraz wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów/uczennic. Wspieranie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia przyczyni się do poszerzenia możliwości zdobywania przez uczniów/uczennic wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatnej do wymagań współczesnej gospodarki. Na podstawie diagnozy stwierdzono  między innymi, że uczniowie/uczennice w toku całego kształcenia zawodowego otrzymują niskie wyniki w nauce, co rodzi prawdopodobieństwo niepowodzeń np. przerwanie nauki lub  niezdany egzamin zawodowy. Wobec czego niezbędna jest realizacja bogatego wachlarza zajęć dodatkowych, staży uczniowskich i innych form wsparcia rozwijających kompetencje i umiejętności, o których mowa powyżej, w ścisłym powiązaniu z potrzebami runku pracy. Wspierane będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, prowadzące w efekcie do lepszego dostosowania umiejętności i wiedzy do potrzeb rynku pracy w obliczu zielonej transformacji. Dodatkowo z uwagi na obecność w szkole uczniów/uczennic u których stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjno-rozwojowe w tym osoby z niepełnosprawnościami  niezbędne jest wsparcie dedykowane tej grupie. Musi to być z jednej strony wsparcie zindywidualizowane, ale jednocześnie traktowanie tych osób na równi z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę, że umiejętności i kompetencje społeczne, które w dużym stopniu determinują pierwsze wrażenie jakie będzie miał o uczniu/uczennicy przyszły pracodawca, w projekcie uwzględniono również i ten aspekt. Odpowiedzią na to będzie zorganizowane doradztwo zawodowe dla każdego ucznia/uczennicy. Zgodnie z diagnozą potrzeb w projekcie uwzględniono wsparcie dedykowane Nauczycielom/kom kształcących  w obszarze zawodowym. Ponadto mając na uwadze stwierdzone istotne rozbieżności w zakresie wyposażenia/dostosowania pracowni zawodowych do rzeczywistych     warunków panujących  w danym środowisku pracy, na podstawie rozmów  z pracodawcami, stwierdzono konieczność doposażenia pracowni kształcenia zawodowego. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, gdzie liderem jest UPEMI.

Projekt dedykowany jest 422 U i 22 N ze szkół z Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz Zespołu Szkół nr.1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

Grupa docelowa to 422 uczniów/uczennic (127K) i 22 Nauczycieli/ek (17K) kształcący w ramach przedmiotów zawodowych, w tym 85 uczniów/uczennic (36K) i 3 nauczycieli/ek (2K) z Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach, 146 uczniów/uczennic (87K) i 6 Nauczycieli/ek (5K) z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz 191 uczniów/uczennic (4K) i 13N (10K) z Zespołu szkół nr 1 w Lubinie.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych, zielonych 422 uczniów/uczennic i 22 nauczycieli oraz doposażenie 17 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.05.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Efektem wsparcia będzie podniesienie motywacji u uczniów/uczennic do poszerzania wiedzy i umiejętności w zawodzie, zaszczepienie w nich pasji do zawodu, wzmocnienie szansy na ukończenie nauki w szkole zawodowej, zwiększenie zdawalności z egzaminów zawodowych. Podniesienie kompetencji nauczycieli/ek.

Otrzymane formy wsparcia w projekcie to:

·         doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         doposażenie pracowni zawodowych w Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów w Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         doposażenie pracowni zawodowych w Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

·         zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

·         zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

·         staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

·         doposażenie pracowni zawodowych w Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

Planowany okres realizacji

od 01.05.2024 r. do 30.06.2026 r.

Cel główny                                                                                                                                           

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych, zielonych 422 uczniów/uczennic (127 K) i 22 nauczycieli (17K) oraz doposażenie 17 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.05.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wartość projektu

Wartość projektu: 4 276 359,81 zł.

 

Dofinansowanie: 3 407 178,91 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

 projekt

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE RECYTATORSKIM

konkursrecy1
W dniu 4 maja w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy odbyły się eliminacje rejonowe 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W zmaganiach tych brali udział laureaci z powiatów: legnickiego, jaworskiego, złotoryjskiego i lubińskiego. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów, z których jeden - Hubert Jędryka z kl.2b otrzymał wyróżnienie za piękną interpretację wiersza Zbigniewa Herberta " Domysły na temat Barabasza" oraz fragmentu prozy "Jezus i Barabasz" Mateusza Ewangelisty.
Serdecznie gratulujemy 👏
Do konkursu uczniów przygotowywała p. D. Talarczyk

III Konkurs z języka angielskiego "Va Banque”.

vabanque1
17 kwietnia 2024 odbył się III Konkurs Języka Angielskiego "Va Banque”. W konkursie brali udział uczniowie z każdej klasy tworząc dwuosobową drużynę. W tej edycji konkursu uczestniczyło 9 drużyn z klas 1-3.
Zadaniem uczestników z każdej drużyny było odpowiedzieć prawidłowo na pytanie w pięciu lub sześciu kategoriach tematycznych dotyczących języka oraz kultury krajów anglojęzycznych. Konkurs składał się z trzech rund.
Drużyny z największą liczbą punktów zajęły 3 pierwsze miejsca i otrzymały nagrody. Konkurs cieszył się dużym zaangażowaniem wśród naszych uczniów, przebiegł w bardzo przyjaznej atmosferze.
Po bardzo zaciętej rywalizacji jury nagrodziło zwycięskie drużyny:
I miejsce Bartosz Zapiór, Jakub Maniecki – Rodak 2d
II miejsce Oliwier Kazimierczak, Dominik Kaczorowski 1c
III miejsce Krzysztof Kossowski, Oliwier Dwojak 1c
Gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku!!!
Agnieszka Garbera i Regina Wiszniewska.

NAUCZYCIELE Z ŻYCIEM ❤️

nauczycielezzyciem2
Bardzo nam miło ogłosić, że jesteśmy laureatami II edycji ogólnopolskiego konkursu Fundacji DKMS, w ramach ogólnopolskiego projektu #KOMÓRKOMANIA.
Szkoła otrzymała dyplom "Nauczyciele z życiem"!!!
Doceniono zaangażowanie w szerzenie idei dawstwa szpiku, edukowanie społeczności szkolnej oraz rejestrację nowych potencjalnych dawców. Podkreślono kreatywność społeczności szkolnej- a w szczególności wolontariuszy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej akcji. Liczymy na Waszą obecność przy następnej rejestracji dawców.
A wszystko to zasługa niezwykle zaangażowanych nauczycielek Pani Agnieszki Bober oraz Justyny Kędzi , które od wielu lat mobilizują młodzież i organizują akcje rejestracji w szkole oraz na terenie miasta Lubina. Brawo 👏

MATURA 2024

matura2024
Drodzy maturzyści 🎓!
Majówka nieubłaganie dobiegła końca,⌛ co oznacza, że już jutro 7 maja o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpoczynamy tegoroczną maturę.
Mamy nadzieję, że jesteście wypoczęci, zregenerowani oraz pełni energii do podjęcia wyzwania jakim jest egzamin dojrzałości. ✍️
Życzymy Wam:
👉lekkiego pióra,
👉twórczego niepokoju
👉przytomności umysłu,
👉optymizmu,
👉dużo wiary we własne siły
👉wymarzonych zadań i tematów.
Pamiętajcie o:
🪪dowodzie osobistym,
🖊długopisie z czarnym wkładem
🤵‍♂️odpowiednim stroju
📱zakazie wnoszenia telefonów
🕤Na egzamin przychodzimy co najmniej 30 minut wcześniej !!!
Przed Wami jeszcze parę godzin odpoczynku, zatem zbierajcie siły i do zobaczenia jutro. Powodzenia 🍀

ZAKOŃCZENIE TECHNIKUM 🧑‍🎓💐

zakonczenie5klas1
Uroczyste zakończenie szkoły dla klas maturalnych technikum już za nami.
Podczas uroczystości m.in. wręczono świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów, oraz listy gratulacyjne dla dumnych rodziców.
Serdecznie gratulujemy 👏👏👏
Dodatkowo nasz partner - spółka KGHM ufundowała upominki dla stypendystów oraz najlepszych absolwentów z klasach patronackich. Uhonorowaliśmy również sportowców, szachistów oraz członków orkiestry, którzy żegnają się ze szkołą.
O odpowiednią oprawę uroczystości zadbała oczywiście nasza Szkolna Orkiestra Dęta. Dużo ciepłych słów i życzeń absolwenci usłyszeli od dyrekcji, przedstawicieli Rady Rodziców, zaproszonych gości z władz Powiatu Lubińskiego oraz spółki KGHM. Na koniec nie zabrakło oczywiście ostatniego pamiątkowego zdjęcia.
Drodzy absolwenci !!!
Mamy nadzieję, że będziecie wracać wspomnieniami do lat spędzonych w szkolnych murach.
Jesteście wyjątkowi. Będziemy Was miło i ciepło wspominać. Idźcie w świat z nowymi pomysłami, uśmiechem, mierzcie wysoko i spełniajcie swoje marzenia.
Oczywiście jesteśmy z Wami myślami podczas nadchodzących egzaminów maturalnych. Mocno trzymamy kciuki.
Zapraszamy do oglądania fotorelacji: zdjęcia wykonał Paweł Domin.
 

SZKOLNI MISTRZOWIE SUDOKU 🏆

sudoku2
17 kwietnia 2024 roku odbył się szkolny konkurs "SZKOLNY MISTRZ SUDOKU", w którym udział wzięli uczniowie naszego technikum. Sudoku to popularna łamigłówka logiczna, która polega na wypełnianiu pól cyframi w odpowiedni sposób. Konkurs miał na celu popularyzację matematyki, rozwijania umiejętności logicznego myślenia i podejmowania decyzji. Uczestnicy w określonym czasie musieli wykazać się szybkim rozwiązaniem zagadek Sudoku przygotowanych przez panią Agnieszkę Bielak i Renatę Knihnicką.
Najlepszą strategią i precyzją wykazali się:
🔶Tomasz Kluska z klasy 2b, Piotr Kiliman z klasy 3b i Michał Rak z klasy 2c. 🔶
Ich umiejętności i determinacja pozwoliły im na prawidłowe rozwiązanie większości zagadek w wyznaczonym czasie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i przyznajemy tytuł Szkolnego Mistrza Sudoku 2024.

TURNIEJ BRYDŻOWY Z OKAZJI 60 LECIA 🏆

turniejbrydz1
20 kwietnia odbył się Turniej Brydżowy Par o Puchar Dyrektora Szkoły z okazji 60-lecia Szkolnictwa Górniczego w Lubinie. Był to kolejny punkt obchodów naszego jubileuszu.
Tym razem zaprosiliśmy pasjonatów brydża sportowego do rywalizacji w Turnieju Par. Odzew był spory, co pozwoliło na przeprowadzenie profesjonalnych rozgrywek nad przebiegiem których czuwał sędzia brydżowy Pan Tomasz Baj.
W atmosferze niezapomnianych, sportowych emocji 38 osób zasiadło do karcianych rozgrywek wymagających logicznego i strategicznego myślenia oraz umiejętności współpracy w grupie.
Wśród zawodników znaleźli się nasi wspaniali emeryci: Jerzy Jankowski, Zdzisław Miedzianko, Franciszek Miazga, Andrzej Morawiecki. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również brydżyści zrzeszeni w Domu Dziennego Pobytu Senior w Lubinie, zawodnicy z Wrocławskiego klubu NORMAZET MKS Zakrzów Wrocław, absolwenci szkoły oraz mieszkańcy Lubina. Niezwykle miło było nam gościć najmłodszych zawodników, reprezentujących Klub Brydża Sportowego Miłkowice, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów w tej dyscyplinie.
Atmosfera turnieju była znakomita, zawodnicy fantastyczni, rywalizacja bardzo profesjonalna i na najwyższym sportowym poziomie.
Po rozegraniu wszystkich rozdań najlepsza okazała się para:
🥇Zbigniew Ciereszko i Jan Dawidowski, miejsce drugie 🥈 zajęła para Roman Wisłocki i Józef Brzuchalski, a miejsce trzecie🥉 para Franciszek Miazga i Wojciech Karliński.
Najlepsze pary otrzymały okazałe puchary ufundowane przez Powiat Lubiński . Nie zabrakło również upominków od naszego partnera KGHM to my oraz dyplomów i okolicznościowych znaczków 60-lecia.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne jubileuszowe wydarzenia.
Zapraszamy na relację 📷
 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIIA

swiatowyzdrowia2
07 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony przez WHO pod hasłem: „Moje zdrowie, moje prawo”.
Każdy człowiek ma prawo do:
👉wysokiej jakości usług zdrowotnych,
👉 edukacji, informacji,
👉 czystego powietrza,
👉 bezpiecznej wody pitnej,
👉 dobrego odżywiania,
👉 godnych warunków pracy i środowiska,
👉 braku dyskryminacji.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu