Slider

Zawodowcy Dolneg Śląska Bis

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Nazwa projektu: Zawodowcy Dolnego Śląska BIS

Numer projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0010/23

Umowa o dofinansowanie FEDS.08.01-IZ.00-0010/23-00

Program: FEDS.00.00

Priorytet: FEDS.08.00 - Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku

Działanie: FEDS.08.01 – Dostęp do edukacji

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie trzech szkół: Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach – Technikum, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie- Technikum, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Legnicki oraz Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Lubiński.

  Diagnozy szkoły obejmują analizę całego ich środowiska, uczniów/uczennic, nauczycieli/ek, oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, potrzeb związanych z dostosowaniem pracowni kształcenia zawodowego do warunków panujących  w rzeczywistym środowisku pracy. W wyniku spotkań dyrekcji szkół z UPEMI wspólnie przeprowadzono diagnozę i ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, rozwoju umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, Al. w tym innych rozwiązań cyfrowych, rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego. Wciąż zmieniający się rynek pracy oraz nowe trendy gospodarcze i dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wiedzy, wymuszają odpowiednie dostosowane programów i metod nauczania ze szczególnym zwróceniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności, o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Istotne w tym aspekcie jest również dokładne rozpoznanie oczekiwań pracodawców oraz wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów/uczennic. Wspieranie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia przyczyni się do poszerzenia możliwości zdobywania przez uczniów/uczennic wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatnej do wymagań współczesnej gospodarki. Na podstawie diagnozy stwierdzono  między innymi, że uczniowie/uczennice w toku całego kształcenia zawodowego otrzymują niskie wyniki w nauce, co rodzi prawdopodobieństwo niepowodzeń np. przerwanie nauki lub  niezdany egzamin zawodowy. Wobec czego niezbędna jest realizacja bogatego wachlarza zajęć dodatkowych, staży uczniowskich i innych form wsparcia rozwijających kompetencje i umiejętności, o których mowa powyżej, w ścisłym powiązaniu z potrzebami runku pracy. Wspierane będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej i na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, prowadzące w efekcie do lepszego dostosowania umiejętności i wiedzy do potrzeb rynku pracy w obliczu zielonej transformacji. Dodatkowo z uwagi na obecność w szkole uczniów/uczennic u których stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjno-rozwojowe w tym osoby z niepełnosprawnościami  niezbędne jest wsparcie dedykowane tej grupie. Musi to być z jednej strony wsparcie zindywidualizowane, ale jednocześnie traktowanie tych osób na równi z rówieśnikami. Biorąc pod uwagę, że umiejętności i kompetencje społeczne, które w dużym stopniu determinują pierwsze wrażenie jakie będzie miał o uczniu/uczennicy przyszły pracodawca, w projekcie uwzględniono również i ten aspekt. Odpowiedzią na to będzie zorganizowane doradztwo zawodowe dla każdego ucznia/uczennicy. Zgodnie z diagnozą potrzeb w projekcie uwzględniono wsparcie dedykowane Nauczycielom/kom kształcących  w obszarze zawodowym. Ponadto mając na uwadze stwierdzone istotne rozbieżności w zakresie wyposażenia/dostosowania pracowni zawodowych do rzeczywistych     warunków panujących  w danym środowisku pracy, na podstawie rozmów  z pracodawcami, stwierdzono konieczność doposażenia pracowni kształcenia zawodowego. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, gdzie liderem jest UPEMI.

Projekt dedykowany jest 422 U i 22 N ze szkół z Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz Zespołu Szkół nr.1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

Grupa docelowa to 422 uczniów/uczennic (127K) i 22 Nauczycieli/ek (17K) kształcący w ramach przedmiotów zawodowych, w tym 85 uczniów/uczennic (36K) i 3 nauczycieli/ek (2K) z Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach, 146 uczniów/uczennic (87K) i 6 Nauczycieli/ek (5K) z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz 191 uczniów/uczennic (4K) i 13N (10K) z Zespołu szkół nr 1 w Lubinie.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych, zielonych 422 uczniów/uczennic i 22 nauczycieli oraz doposażenie 17 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.05.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Efektem wsparcia będzie podniesienie motywacji u uczniów/uczennic do poszerzania wiedzy i umiejętności w zawodzie, zaszczepienie w nich pasji do zawodu, wzmocnienie szansy na ukończenie nauki w szkole zawodowej, zwiększenie zdawalności z egzaminów zawodowych. Podniesienie kompetencji nauczycieli/ek.

Otrzymane formy wsparcia w projekcie to:

·         doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         doposażenie pracowni zawodowych w Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

·         doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów w Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         doposażenie pracowni zawodowych w Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

·         doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

·         zajęcia dedykowane uczniom i uczennicom Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

·         zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

·         staże uczniowskie u pracodawców dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

·         doposażenie pracowni zawodowych w Zespołu Szkół nr.1 im. Prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

Planowany okres realizacji

od 01.05.2024 r. do 30.06.2026 r.

Cel główny                                                                                                                                           

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i jakości nauczania poprzez dostosowanie kompetencji kluczowych, zawodowych, cyfrowych, zielonych 422 uczniów/uczennic (127 K) i 22 nauczycieli (17K) oraz doposażenie 17 pracowni kształcenia zawodowego w okresie 01.05.2024 – 30.06.2026 r. w  ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wartość projektu

Wartość projektu: 4 276 359,81 zł.

 

Dofinansowanie: 3 407 178,91 zł otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

 projekt

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu